fbpx

Vilkår

 1. GENERELT

Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i bestillingen av medlemskapet i Matchi eller ved bestilling på senteret («Medlemsavtalen») og CAGE GRENLAND AS. Rådhusgata 11, 3211 Sandefjord (org.nr. 927 182 319), epost post@cagegrenland.no  («CAGE GRENLAND»). CAGE GRENLAND benytter Matchi som tjeneste for bl.a. bestilling av medlemskap og løpende booking-tjeneste for baner.

Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. Medlemsavtalen vil i tillegg til å identifisere Medlemmet angi det spesifikke for hvert Medlems avtale, som for eksempel kontaktdetaljer, type medlemskap og pris.

 1. MEDLEMSKAP I CAGE GRENLAND
 • Medlemskap i CAGE GRENLAND kan tegnes av myndige personer som:
 • Har en allmenn god helsetilstand hvor det etter CAGE GRENLAND vurdering ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/eller skade. CAGE GRENLANDs vurdering innebærer ikke at CAGE GRENLAND har noe ansvar for vurdering av helsetilstand.
 • Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i CAGE GRENLAND.
 • Ikke tidligere har blitt utestengt fra CAGE GRENLAND.
 • Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i CAGE GRENLAND.
 • Personer som ikke er myndige men som er over 15 år kan inngå medlemskap hos CAGE GRENLAND, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.
 • Medlemskapet gjelder fra og med datoen medlemskapet ble kjøpt av Medlemmet via Matchi eller fysisk på senteret.
 • Medlemskapet i CAGE GRENLAND er et løpende avtaleforhold frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 6.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.
 • Medlemskapet gir Medlemmet rett til å spille CAGE GRENLAND slik angitt i Medlemsavtalen. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår.
 • CAGE GRENLANDs til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggs-tjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside og i bookingtjenesten Matchi.
 • Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til konsepter og tilleggstjenester i samsvar med CAGE GRENLANDs til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.
 • Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang til konsepter og tilleggstjenester. Nedgradering kan også ha innvirkning på Medlemmets abonnementspris og booking priser. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.
 • Medlemmer som innehar et medlemskap som CAGE GRENLAND ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til CAGE GRENLANDs til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.
 • CAGE GRENLAND kan ikke garantere tilgjengelig plass på aktiviteter eller liknende, hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.
 • CAGE GRENLAND vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud og åpningstider i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Senteret vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force majeure (slik definert i punkt 8.1).
 • Kameraovervåking vil bli gjennomført på CAGE GRENLAND.
 • CAGE GRENLAND vil utføre kontroller på senteret ved mistanke om at punkt 2.5 og/eller 4.1.4 blir misligholdt.
 • Rabattordninger
 • Student

Studenter tilbys den til enhver tid gjeldende studentrabatt CAGE GRENLAND har ved tegning av medlemskap. Studentrabatten forutsetter at personen ved innmelding, og deretter årlig, fremviser gyldig studentdokumentasjon. Studentrabatten gjelder frem til og med fylte 30 år. Fra og med fylte 31 år opphører retten til studentrabatt, uavhengig av om Medlemmet fortsatt er i besittelse av gyldig studentdokumentasjon. Når vilkårene for studentrabatt ikke lenger er til stede, vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

 • Bedrift
 • Ordinær bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en ordinær bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom BEST PADEL og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle CAGE GRENLAND dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for ordinær bedriftsavtale ikke lenger er til stede, vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

 • Subsidiert bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en subsidiert bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom CAGE GRENLAND og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Bedriften plikter å varsle CAGE GRENLAND dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Etter mottak av varsel plikter CAGE GRENLAND senest innen én (1) måned å informere Medlemmet skriftlig om at vilkårene for subsidiert bedriftsavtale ikke lenger er til stede, hvoretter Medlemmet vil bli ny fakturamottaker for månedlig medlemsavgift. Medlemsavgiften vil samtidig oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

 1. BETALING AV MEDLEMSKAP OG ØVRIGE AVGIFTER
 • Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til CAGE GRENLANDs til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.
 • Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende månedlig på forskudd, med mindre annet tidspunkt er avtalt i Medlemsavtalen. Unntak gjelder ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte CAGE GRENLAND dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt. Andre betalinger enn månedlig medlemsavgift forfaller som angitt av CAGE GRENLAND.
 • Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til CAGE GRENLAND. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Dersom Medlemmet ikke ønsker å opprette en automatisk betalingstjeneste, eller Medlemmets bank ikke har bekreftet tjenesten til CAGE GRENLAND innen den 20. i måneden, vil CAGE GRENLAND utstede og sende Medlemmet per epost faktura med tilhørende fakturagebyr.
 • Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil CAGE GRENLAND kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.
 • Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalings-påminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.
 • Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift som forfaller etter oppsigelsen dersom CAGE GRENLAND har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til bestemmelsene under punkt 6.
 • CAGE GRENLAND har rett til å kreve erstatning og kontrollgebyr av Medlemmer dersom:
 • Medlemmet misligholder 2.5 eller 4.1.4.
 • Erstatningen er begrenset til gjeldende kost for baneleie når misligholdet/ene fant sted og kontrollgebyret kr. 1.500,- per mislighold.
 • Erstatningskrav og kontrollgebyr vil bli rettet mot Medlemmet som booket banen hvor 2.5 eller 4.1.4 ble misligholdt. Erstatningen og kontrollgebyret skal betales innen tre (3) dager fra kravet fremstilles.
 • Dersom kravet ikke blir betalt i tide forbeholder CAGE GRENLAND seg retten til å si opp Medlemskapet umiddelbart, politianmelde forholdet og/eller utestenge Medlemmet fra CAGE GRENLAND i henhold til 6.5.7.
 1. MEDLEMMETS ANSVAR 

Medlemmet plikter å:

 • Gjøre seg kjent med og følge CAGE GRENLAND´ til enhver tid gjeldende Sikkerhets- og Trivselsregler (generelle), Sikkerhets- og Trivselsregler (barnepass) og øvrige regler/retningslinjer som finnes på vårenettsider og på senteret.
 • Informere CAGE GRENLAND ved endring av kontaktopplysninger/ betalings-opplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.
 • Informere CAGE GRENLAND om forhold som medfører at Medlemmet ikke lenger har rett til rabattert medlemskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.
 • Alltid registrere riktige e-post adresser til sine medspillere ved booking slik at total baneleie blir betalt i henhold til medlemskapsnivå.
 • Fremvise gyldig legitimasjon ved kontroll som beskrevet i punkt 2.14.
 1. PERSONOPPLYSNINGER OG MARKEDSFØRINGSHENVENDELSER 
 • CAGE GRENLAND vil i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen behandle Medlemmets personopplysninger. Behandlingen vil skje i tråd med den til enhver tid gjeldende regelverk. Se vår personvernerklæring for ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.
 • Som aktiv og betalende kunde hos CAGE GRENLAND vil CAGE GRENLAND kunne ringe Medlemmet, samt sende Medlemmet tilbud og annen relevant informasjon basert på Medlemmets opplysninger. Medlemmet anses å være aktiv kunde i 365 dager etter avsluttet medlemskap. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.
 • Hvis Medlemmet ikke har et aktivt kundeforhold til CAGE GRENLAND vil Medlemmet bare motta elektronisk markedsføring dersom Medlemmet har gitt særskilt samtykke til det.
 • Dersom Medlemmet ikke ønsker å motta slik markedsføring kan Medlemmet benytte avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsen Medlemmet mottar.
 1. ANGRERETT, OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN
 • Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til CAGE GRENLAND innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig på vår nettside. Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor senteret. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom Medlemmet har anmodet om at utførelsen av tjenestene fra CAGE GRENLAND skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal Medlemmet betale CAGE GRENLAND et beløp som står i forhold til det som er levert fram til Medlemmet underrettet CAGE GRENLAND om at Medlemmet ønsket å gå fra avtalen. Dette innebærer at dersom Medlemmet for eksempel angrer etter ti dager og har betalt abonnementsavgift for 30 dager, vil Medlemmet måtte betale 1/3 av månedlig abonnementsbetaling i tillegg til prisen for eventuelle andre tilleggstjenester mottatt i denne perioden. Andre tilleggstjenester er for eksempel betaling for leie av bane hos CAGE GRENLAND, som må betales fullt ut. Da abonnement hos CAGE GRENLAND innebærer rabatt som angitt i Medlemsavtalen skal Medlemmet når angreretten benyttes betale full pris for de rabatterte tjenestene Medlemmet har benyttet hos CAGE GRENLAND før angreretten ble benyttet. Oversikt over hva totalbetalingen fra Medlemmet beløper seg til ved benyttet angrerett vil bli oversendt av CAGE GRENLAND uten unødig opphold etter at angreretten ble benyttet. Dersom oversikten viser at CAGE GRENLAND skal tilbakebetale til Medlemmet vil slik tilbakebetaling skje uten unødig opphold og senest 14 dager fra CAGE GRENLAND fikk melding om at Medlemmet benyttet angreretten. Dersom oversikten viser at Medlemmet skal betale til CAGE GRENLAND skal betaling skje innen samme frist som for CAGE GRENLAND,
 • Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker. Oppsigelsestiden er tre (3) måneder, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.
 • For nedgradering av tilleggstjenester gjelder oppsigelsestid på én (1) måned. Nedgraderingen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned i henhold til punkt 2.9.
 • Oppsigelse av medlemskap skal meddeles via e-post. CAGE GRENLAND vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.
 • Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om avslutning må være skriftlig og sendes til CAGE GRENLAND uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. CAGE GRENLAND skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.
 • Dersom CAGE GRENLAND og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen avsluttes. CAGE GRENLAND kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er forsvarlig at Medlemmet trener på CAGE GRENLAND. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuell forhåndsbetalt andel av medlemsavgiften.
 • CAGE GRENLAND har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.
 • Ved endring av medlemsavgifter forbeholder CAGE GRENLAND seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil CAGE GRENLAND gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
 • CAGE GRENLAND forbeholder seg retten til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil CAGE GRENLAND gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
 • Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 6.5.1 og 6.5.2, eller faller innenfor punkt 6.5.4, forbeholder CAGE GRENLAND seg retten til å foreta uten forutgående varsling.
 • Vedtar CAGE GRENLAND betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Ved slike endringer vil CAGE GRENLAND gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
 • Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 6.5.4 kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til CAGE GRENLAND innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.
 • Ved oppsigelse i henhold til punkt 6.5.4, avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra CAGE GRENLAND via e-post eller brev.
 • CAGE GRENLAND har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, utestenge Medlemmet eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:
 • Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.
 • Dersom medlemskap benyttes av andre enn medlemmet selv ref. punkt 2.5, 4.1.4 og/eller
 • Brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra BEST PADEL.
 1. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI
 • Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar, og Medlemmet er kjent med at senteret er delvis ubemannet. CAGE GRENLAND er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på senteret. Tilsvarende ansvars-begrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av CAGE GRENLAND.
 • Ved oppbevaring av personlige eiendeler i skap på senteret, er Medlemmet selv ansvarlig for å benytte egen lås. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på senteret etter tidspunkt for ordinær stenging, har CAGE GRENLAND rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. CAGE GRENLAND kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.
 • CAGE GRENLAND er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et CAGE GRENLAND-senter. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap.
 1. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING
 • CAGE GRENLAND er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer CAGE GRENLANDs treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor CAGE GRENLANDs kontroll og CAGE GRENLAND ikke rimeligvis kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
 • Tvister mellom Medlemmet og CAGE GRENLAND skal søkes løst i minnelighet. Enhver tvist som måtte oppstå mellom deg og oss skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du som forbruker i Norge ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling, se forbrukertilsynet.no. Tvister som skal behandles ved domstolene kan hver av partene bringe inn for de ordinære domstoler.